امین صادقوند
متولد ۱۳۶۴ اهواز
متخصص جلوه های ویژه
مدرس مایا و هودینی

امین صادقوند