مدیر داخلی قبیله گیک ها و سوپر مدیر و مدیر برنامه نویسی انجمن تخصصی دکترپیسی،توسعه دهنده نرم افزار شرکت اشتراک داده آوا و تیم پاسکال کیس همچنین مدرس برنامه نویسی سایت های فرانش، لیموناد، ببینو و نویسنده مجله قبیله گیک ها

کیا حامدی